Kategorie: OÚ-delší platnost

Oznamovací povinnost -

umístění objektu využívaného k chovu hospodářských zvířat

 

Důležité upozornění !!!

 

Vážení  chovatelé  hospodářských  zvířat!  

Dne 1. října 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 291/2009 Sb. a stanovuje povinnost pro chovatele hospodářských zvířat, ohlásit umístění objektu využívaného k chovu hospodářských zvířat ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti této novely, což je do 31. 12. 2009.

Pro hospodářství registrovaná v ústřední evidenci zvířat po 1. říjnu 2009 je lhůta pro toto ohlášení 15 dnů, tato lhůta je uplatňovaná i v případě změn (např. ukončení využívání některých objektů k chovu).

Chovatel, který nesplní výše uvedenou povinnost se vystavuje finančním sankcím.

Povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat se vztahuje na všechna hospodářství (s chovem turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných a neplemenných ryb) chovatele podle zákona č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon).

Objektem příslušejícím k hospodářství se rozumí každá jednotlivá stáj, zimoviště, rybochovná zařízení, pastvina apod.

Povinnost se nevztahuje na provozovny, k jejichž provozování je nutný souhlas místně příslušné krajské veterinární správy (provozovny jatek, asanací, shromažďovacích středisek, uživatelských zařízení, líhní a provozovny obchodníků).

Ohlášení umístění objektu se provádí na místně příslušném pracovišti agentury pro zemědělství a venkov (AZV), kde pracovníci AZV provedou vlastní zákres do mapového podkladu evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (systém LPIS). Ohlášení se provádí osobní návštěvou pracoviště místně příslušné AZV.

Pro chovatele, kteří chovají hospodářská zvířata a mají objekty na území bývalého okresu Benešov je místem, kde musí provést ohlášení pracoviště:

                   Agentury pro zemědělství a venkov Benešov

                           Žižkova 360

                           256 35  Benešov

                           (pracoviště se nachází pod autobusovým nádražím v Benešově)                                                                                                                                                                 

                           telefonní kontakty jsou následující: 317 830930 - 35

 

 

V Benešově dne 9. prosince 2009

 

 

                                                                                                                 AZV  Benešov

print Formát pro tisk

Viruální prohlídka Smilkova a ok